Българска национална платформа поздрави..


На 24 септември председателят на Българската национална платформа за обединение и развитие доц. д-р Спас Ташев изпрати поздравление до г-н Стив Петров за неговото преизбиране за председател на ЦК на МПО по време на проведения неотдавна 99-ти конгрес.
София, 24 септември 2021
ДО Г-НЪ СТИВЪ ПЕТРОВЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА МПО
Уважаеми г-нъ Петровъ,
Бихъ желалъ да Ви поздравя съ преизбирането Ви за председатель на ЦК на Македонскитѣ патриотични организации въ САЩ и Канада, а сѫщо така и за преизбирането на останалитѣ членове на ЦК, на провелия се прѣзъ месецъ септември 99-ти пореденъ годишенъ конгресъ. Въ времена на разпространение на Ковид-19 е особено важно да се намерятъ форми за продължаване на организационния животъ.
Догодина предстои провеждането на едно много важно събитие – 100-годишнината отъ създаването на МПО, което ще се отбележи съ нейния 100-тенъ конгресъ. Малко сѫ организациитѣ по свѣта, които иматъ такава дълга история. Презъ последната година имахъ възможность да прочета всички броеве на вашия вестникъ “Македонска трибуна”, отпечатани презъ периода отъ 1945 до 1993 г. Въ тѣзи страници е съхранена непознатата нова история на Македония и на борбитѣ на нашия народъ въ нея. Убеденъ съмъ, че има интересъ за повторното публикуване на часть отъ тѣзи материали – на английски за новата генерация потомци на нѣкогашнитѣ емигранти отъ Македония, и на оригиналния български, на който сѫ написани, за населението въ стария край. По този начинъ борбата, която е водила МПО за отстояване на истината и човѣшкото достойнство, ще може да стане отново широко обществено достояние.
Освенъ това вие трѣбва да сте горди, че въ вашитѣ редици все още сѫ такива ветерани на македонското освободително движение като Любенъ Топчевъ въ Ню Джърси и Методи Калкашлиевъ въ Бразилия. Тѣзи хора сѫ живата история на Македония и ние изпитваме огроменъ респектъ къмъ тѣхъ.
Като пожелавамъ на Васъ и на всички членове на МПО здраве и сили, за да подготвите отбелѣзването на 100-годишнината на МПО, се надѣвамъ всички ние, нейнитѣ почитатели въ Америка и въ стария край, да имаме възможность да присѫстваме дори и виртуално – онлайнъ, на следващия конгресъ.

Съ уважение,

доц. д-ръ Спасъ Ташевъ
председатель

TO MR. STEVE PETROFF

CHAIRMAN OF THE CENTAL COMMITEE OF THE MPO
Dear Mr. Petroff,
I would like to congratulate you on your re-election as chairman of the Central Committee of the Macedonian Patriotic Organizations in the United States and Canada, as well as on the re-election of the other members of the Central Committee at the 99th consecutive annual  convention in September. In the times of the spread of Covid-19, it is especially important to find forms for prolonging the organizational life.
Next year, a very important event will take place – the 100th anniversary of the establishment of the MPO, which will be celebrated with its 100th consecutive convention. Few organizations in the world have such a long history. In the last year, I have had the opportunity to read all issues of your newspaper “Macedonian Tribune”, printed between 1945 and 1993. These pages contain the unknown new history of Macedonia and the struggles of our people in it. I am convinced that there is interest in republishing some of these materials – in English for the new generation of descendants of former emigrants from Macedonia, and in the original Bulgarian, in which they are written, for the population in the old homeland. In this way, the struggle that the MPO has waged to uphold the truth and human dignity will be able to become widely available again.
In addition, you should be proud that there are still such veterans of the Macedonian liberation movement in your ranks as Liuben Topchev in New Jersey and Metodi Kalkashliev in Brazil. These people are the living history of Macedonia and we have great respect for them.
Wishing you and all the members of the MPO health and strength to prepare for the celebration of the 100th anniversary of the MPO, I hope all of us, its fans in America and in the old homeland, to have the opportunity to attend even virtually – online, at the next convention.

With respect,
Assoc. Prof. Spas Tashev, PhD
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *