Днес 17 организации от България и зад граница подписаха Декларация…

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЕЛАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА АСОЦИИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Като изхождаме от наличието на трайни социо-културни връзки между Република България и Република Северна Македония и от факта, че Република България бе първата държава в света, която призна безусловно независимостта на Република Северна Македония и по този начин се превърна в гарант за нейната стабилност и териториална цялост,
Долуподписаните организации декларираме, че
Република България и Република Северна Македония освен общо минало могат да имат и общо бъдеще в Европейския съюз, който обединява държави с еднакви ценности. Поради тази причина ние подкрепяме цивилизационния избор на Република Северна Македония да бъде негов член, но тази европейска интеграция не може да бъде за сметка на продължаване на тоталитарната практика на целенасочено фалшифициране на исторически събития и документи или тяхното унищожаване, продължаване на използването на език на омразата и потъпкване на основните човешки права на тези граждани на Република Северна Македония, които са съхранили българското си самосъзнание и желаят да го изявяват.
Като заставаме твърдо зад официалната българска политика, която при предприсъединителните преговори никога не е поставяла под въпрос правото на всеки отделен гражданин на Република Северна Македония да декларира своята идентичност и своя език, желаем да обърнем внимание върху факта, че все още не е направен задълбочен анализ на процесите, протичали на територията на Република Северна Македония от 1944 г. до днес, а именно:
• Съществуването след 1944 г. на нелегални освободителни организации на територията на днешната Република Северна Македония, като членовете им са се декларирали като българи и като такива са подложени на преследване;
• Многобройни данни за нарушаване на човешките права на македонските българи от 1944 г. до днес, в т.ч. документирани репресии, съдебни процеси и др., като последните примери са от 2021 г.
• Наличието на легално македонско освободително движение в лицето на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада, но развивали дейност и в Австралия, Аржентина, Белгия, Бразилия, Нова Зеландия и др. Негови представители са връчвали десетки меморандуми в ООН, Европейския съвет и на редица правителства. Срещали са се с президенти, премиери, конгресмени, губернатори, учени и др. като в тази си дейност винаги са отстоявали българската идентичност на по-голямата част от населението на днешната Република Северна Македония.
• Съществуването на полулегално македонско освободително движение в Европа, ръководено пряко от Иван Михайлов, като са издавани вестниците „Macedonia” на английски, италиански, немски и френски и „Независима Македония” на български.
• Наличието на многобройни документи за сътрудничеството между македонското освободително движение с това на словенци, хървати, а отчасти и на албанци и черногорци срещу сърбокомунизма като общ потисник, в които се говори за българи.
• Съществуването на многобройни материали в западните медии след 1944 г., в които е констатирано провеждането на репресии срещу българи на територията на днешната Република Северна Македония, достигащи до геноцид.
Провеждането на описаната репресивна политика след 1944 г. на територията на днешната Република Северна Македония е подпомагано със създаването на желязна завеса към България, която за съжаление и днес не е премахната.
С оглед на това заявяваме, че съществуващите открити въпроси не трябва да бъдат внасяни в ЕС, а е необходимо да се решат преди започването на преговорите за присъединяване. Този процес може да бъде подпомогнат като се даде тласък на културното и икономическото сътрудничество и най-вече на ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти за подобряване на свързаността на двете страни.
За целта апелираме към българските власти да обърнат внимание върху фактите от близкото минало на Република Северна Македония и чрез възприемането на един проактивен подход да съдействат за популяризирането им у нас и зад граница. Необходимо е всички български политически фактори да се обединят с консенсус около една надпартийна позиция по въпроса за евроинтеграцията на Северна Македония и да гарантират управленска приемственост при нейното провеждане. При нея ключово условие за сваляне на ветото следва да бъде ратифицирането от Република Северна Македония на документ, официално осъждащ югославската комунистическа идеология на противопоставяне и омраза към българския народ, история и култура.
Апелираме към официалните власти в Република Северна Македония да приемат фактите такива, каквито са и се откажат от практиката на тяхното интерпретиране и манипулиране. Спазвайки европейските принципи, властите в Скопие следва да:
• Възстановят унищожените български паметници;
• Реабилитират жертвите и репресираните заради българското им самосъзнание;
• Създадат комисия за помирение между страните в конфликта на територията на Република Северна Македония от 1944 г. до днес.
• Предоставят правото на тези свои граждани, които въпреки репресиите са съхранили своето българско самосъзнание, свободно да го изявяват и съответно да могат свободно да наричат майчиния си език български.
• Наложат на своите представители в Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси воденето и публикуването на протоколи от нейните заседания, за да може широката общественост да се информира за поведението и аргументите на всяка от двете страни;
Призоваваме демократичните правителства по света да окажат съдействие за бързо преодоляване на последиците от тоталитарното минало на Република Северна Македония и нейната подготовка за започване на преговори за асоцииране в ЕС, като се обърне особено внимание на критериите от Копенхаген и се изградят стабилни институции, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, човешките права и уважението и защитата на етническите общности.
Накрая искаме да обърнем внимание, че всеки опит за прикриването на тоталитарното минало в Република Северна Македония и неговите последици ще бъде възприет от българския народ като враждебен акт, насочен пряко срещу него!
София, 17.06.2021 г.
ПОДПИСАЛИ:
Българска национална платформа за обединение и развитие:
Спас Ташев
Фондация „Македония“:
Виктор Стоянов
Македонска патриотична организация „Пирин“, Чикаго:
Красимир Костов
Сдружение на македонците със славяно-българско потекло
за интеракция между културите „Интеракция“, Охрид:
Томе Блажески
Сдружение на македонските българи за междукултурно
взаимодействие „Интеракция“, София:
Владо Тренески
Съюз на ветераните от войните на България:
Петър Пандурски
Асоциация на комуникационните и информационни
специалисти:
Бойко Симитчиев
Културно-просветно дружество за българите в
Албания и Косово „Огнище“:
Георги Стаменов
Инициатива Върховен Македонски Комитет, Кочани:
Горан Серафимов
НО „Военен съюз“:
Александър Димитров
Българо-Американска лига, Флорида:
Васил Велков
Културно-информационен център “Босилеград”:
Иван Николов
Клуб „Родолюбие и отечествознание“:
Владимир Чешмеджиев
Боянски клуб за подкрепа на българската държавност и нация:
Миломир Богданов
Братство “Хайдути”, Благоевград:
Бранимир Аслански
Братство “Хайдути”, Чикаго:
Никола Масларски
Фондация “ВМРО”:
Юлиан Ангелов

DECLARATION

CONCERNING THE WISH OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA TO JOIN THE EUROPEAN UNION

Based on the existence of  long lasting socio-cultural ties between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia and the fact that the Republic of Bulgaria was the first country in the world to unconditionally recognize the independence of the Republic of North Macedonia and thus became a guarantee of its stability and territorial integrity,

The undersigned organizations declare that:

The Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia, in addition to a common past, may also have a common future in the European Union, which unites countries with the same values. For this reason, we support the civilized choice of the Republic of North Macedonia to be a member, but this European integration cannot be at the expense of the continuation of the totalitarian practice of deliberate falsification of historical events and documents or their destruction, continued use of hate speech and the violation of the basic human rights of these citizens of the Republic of North Macedonia who have preserved their Bulgarian self-consciousness and wish to express it.

Standing firmly behind the official Bulgarian policy which in the pre-accession negotiations never questioned the right of every individual citizen of the Republic of North Macedonia to declare their identity and their language, we want to draw attention to the fact that no in-depth analysis of the processes that took place on the territory of the Republic of North Macedonia from 1944 to the present day has been made, namely:

– the existence, after 1944, of illegal liberation organizations on the territory of today’s Republic of North Macedonia, as their members declared themselves Bulgarians and as such were persecuted;

– Numerous data on violations of the human rights of Macedonian Bulgarians from 1944 to the present, including documented repressions, lawsuits, etc., the latest examples being from 2021.

– The existence of a legal Macedonian liberation movement in the face of the Macedonian patriotic organizations in the USA and Canada, but they also operated in Australia, Argentina, Belgium, Brazil, New Zealand and others. Its representatives have handed out dozens of memoranda to the UN, the European Council and a number of governments. They met with presidents, prime ministers, congressional governors, scientists and others. As in this activity, they have always defended the Bulgarian identity of the majority of the population of today’s republic of North Macedonia.

– The existence of a semi-legal Macedonian liberation movement in Europe led directly by Ivan Mihailov as the newspapers “Macedonia” were published in English, Italian, German and French and “Independent Macedonia” in Bulgarian.

– The existence of numerous documents for cooperation between the Macedonian liberation movement and that of Slovenes, Croats and partly Albanians and Montenegrins against Serbo-communism as a common oppressor. In these documents, the majority of the population of today’s North Macedonia is explicitly mentioned as of Bulgarian origin.

– The existence of numerous materials in the Western media after 1944 in which it was stated that repressions were carried out against Bulgarians on the territory of today’s republic of North Macedonia, leading to genocide.

The implementation of the described repressive policy after 1944 on the territory of today’s Republic of North Macedonia was supported by the creation of the Iron Curtain to Bulgaria, which unfortunately has not been removed today.

In view of this, we declare that the existing open issues should not be brought into the European Union and need to be resolved before the start of accession negotiations. This process can be supported by boosting cultural and economic cooperation and, above all, accelerating the development of strategic infrastructure projects to improve the connectivity of the two countries.

For this purpose, we appeal to the Bulgarian authorities to pay attention to the facts of the recent past of the Republic of North Macedonia and by adopting a proactive approach to promote them at home and abroad. It is necessary for all Bulgarian political factors to unite by consensus around a politically impartial position on the issue of European integration of North Macedonia and to ensure managerial continuity in its implementation. The key conditions for lifting the veto should be the ratification by the Republic of North Macedonia of a document officially condemning the Yugoslav communist ideology of opposition and hatred towards people from Bulgaria.

We appeal to the official authorities in the Republic of North Macedonia to accept the facts as they are and to abandon the practice of their interpretation and manipulation. Respecting European principles, the authorities in Skopje should:

– restore the destroyed Bulgarian monuments;

– rehabilitate the victims and repressed because of their Bulgarian identity;

– create a commission for reconciliation between the parties to the conflict in the territory of the Republic of North Macedonia from 1944 till this day and age;

– grant the rights of those citizens who despite repression have kept their Bulgarian identity respectively to be able to freely call their mother tongue Bulgarian.

– Impose on their representatives in the Joint Multidisciplinary Expert Commission on Historical and Educational Issues the conduct and publication of materials from its meetings in order to inform the public about the behavior and arguments of each of the two parties;

We invoke the democratic governments of the world to assist in rapidly overcoming the effects of the totalitarian past of the Republic of North Macedonia and its preparations for the opening of EU accession negotiations, paying particular attention to the Copenhagen criteria and building stable institutions guaranteeing the rule of law, human rights and respect and protection of ethnic communities.

We finally want to draw attention to the fact that any attempt to cover up the totalitarian past in the Republic of North Macedonia and its consequences will be perceived by the Bulgarian people as a hostile act directed against him.

 

Sofia, 17.06.2021

 

Signed by:

 

Bulgarian National Platform for Unification and Development: Spas Tаshev

Foundation “Macedonia”: Viktor Stoyanov

Macedonian Patriotic Organization “Pirin”, Chicago: Krassimir Kostov

Association of Macedonians of Slavic-Bulgarian Origin for Interaction Between Cultures “Interaction”, Ohrid: Tome Blazheski

Association of Macedonian Bulgarians for Intercultural Interaction, Sofia: Vlado Treneski

Union of War Veterans of Bulgaria: Peter Pandurski

Association of Communication and Information specialists: Boyko Simitchiev

Cultural and educational society for the Bulgarians in Albania and Kosovo “Ognishte”: Georgi Stamenov

Initiative Macedonian Supreme Committee, Kochani: Goran Serafimov

National Organization “Worrior Union”: Alexander Dimitrov

Bulgarian-American League, Florida: Vasil Velkov

Cultural Information Center, Bosilegrad: Ivan Nikolov

Club “Patriotism and Fatherland Studies”: Vladimir Chesmedjiev

Boyana club to support the Bulgarian statehood and nation: Milomir Bogdanov

Haiduti Brotherhood, Blagoevgrad: Branimir Aslanski

Haiduti Brotherhood, Chicago: Nikola Maslarski

Foundation “IMRO”: Yulian Angelov

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *