Писмо по повод изказването на Зоран Заев…


ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н СВЕТЛАН СТОЕВ

СЛУЖЕНБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЕВ,

Обръщаме се към Вас по повод изказването на 3 септември 2021 г. на премиера на Северна Македония Зоран Заев, което цитираме в оригинал: „Наша цел е да водиме грижа… за сите етнички заедници, за сите малцинства коищо ги имаме во държавата, вклучително и бугарското малцинство“.

Бихме желали да обърнем вниманието Ви върху факта, че в Устава на Северна Македония отсъства понятието „малцинство“. В него се говори единствено за народ или за дялове от народи, които живеят на нейна територия и по никакъв начин не се разглежда техният брой – дали са мнозинство или малцинство. В конкретния случай с гражданите на Северна Македония със съхранено българско самосъзнание, единствената приемлива формула е „делът на българския народ, който живее на територията на Северна Македония“.

Смятаме, че използваното от министър-председателя на Северна Македония понятие „българско малцинство“ е недопустима провокация, която за пореден път потвърждава, че Скопие не е скъсало със зависимостите от тоталитарния югославски период. Тази провокация е направена в навечерието на възстановяването на втория етап от преброяването на населението на Северна Македония. Първият му етап се проведе онлайн през м. март 2021 г. и обхвана лицата, които живеят зад граница. При него част от тях декларираха етническата си принадлежност като българска, а майчиният и говоримият език като български, за което ни изпратиха скрийншотове от попълнените онлайн преброителни формуляри. През същото време много граждани, живеещи в самата Северна Македония, започнаха да публикуват в социалните мрежи, че ще се декларират като българи с майчин и говорим вкъщи български език. Вероятно тези факти са сред мотивите, поради които властта и опозицията в Скопие заедно взеха решение за спирането на втория етап от преброяването.

До нас достигна информацията, че още в началото на март 2021 г. службата за национална сигурност на Северна Македония е извикала и провела „информативни разговори“ с Горан Серафимов от Кочани, Есат Амедовски от Битоля, М. Ангелоски от Ресен, Бекир Кадриески от Струга и др., общо 36 лица, които са разпитвани като каква ще определят етническата си принадлежност на предстоящото преброяване на населението. Когато част от разпитваните отговаряли, че се чувстват българи и ще се декларират като такива, са предупреждавани да не правят това, тъй като според службата за сигурност българите са „зверове и убийци на македонския народ и са изнасилвали жените им“, поради което ще бъдат разглеждани като предатели, ако се запишат  българи, и може да си имат проблеми.

Като конкретен пример за насаждан страх може да се посочи факта, че днес в Северна Македония живеят над 20 хил. души, родени или потомци на лица от Западните покрайнини в бивша Югославия – район, официално признат като населен с българи. Въпреки това дори и те не смеят да се декларират като българи, поради което на последното официално преброяване на територията на Северна Македония през 2002 г. е допуснато да се регистрират едва 1417 българи!

Тези факти по категоричен начин показват, че от страна на нереформираната власт в Скопие се оказва натиск гражданите на Северна Македония със съхранено българско самосъзнание да не се декларират като българи. Това обаче няма как да скрие факта, че в близкото минало редица чужди преброявания, проведени на територията на географската област Македония, са констатирали наличието на българи. Така например според последните преброявания в Османската империя, която владееше областта до 1912 г., българите са 52%, а на територията на днешната Северна Македония са значително повече. През 1918 г. Франция и Австро-Унгария проведоха преброяване на населението в администрираните от тях територии около Корча и Дебър. Те също констатираха наличието на българи, но не и на етнически македонци. През октомври 1942 г. Италия проведе преброяване на населението на днешната Западна Северна Македония и регистрира наличието на 72745 българи и нито един етнически македонец.

С оглед на това смятаме, че България трябва да протестира пред властите в Скопие за изказването на Зоран Заев и да започне адекватна разяснителна кампания сред нашите евро-атлантически партньори с цел реално гарантиране на правата на гражданите на Северна Македония със съхранено българско самосъзнание и преодоляване на съществуващите тоталитарни зависимости.

ATTN: MR. RUMEN RADEV,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ATTN: MR. STEFAN YANEV,

CARETAKER PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ATTN: MR. SVETLAN STOEV,

CARETAKER MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

CC: FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS AND MASS MEDIA

 

Dear Mr. Radev,

Dear Mr. Yanev

Dear Mr. Stoev
We are writing you in light of recent comments by the Prime Minister of North Macedonia, Zoran Zaev, dated September 3rd, 2021, in which he was quoted as stating the following: “Our goal is to take care of all ethnic communities, of all minorities we have in the country, including the Bulgarian minority.”

We would like to point your attention to the important fact that the term “minority” does not exist within the Statute of North Macedonia. The Statute references only “people” or “share of people” who live within its territory. In no way is the quantity of people or whether a group is a minority or majority considered or defined within the Statute. When referring to the citizens of North Macedonia who ethnically identify as Bulgarian, the only acceptable way to address this group of people is “the share of the Bulgarian people living on the territory of North Macedonia”.

The term “Bulgarian minority”, referenced by the Prime Minister of North Macedonia, is an inadmissible provocation which once more confirms that Skopje has not yet cut ties with its Yugo-totalitarian past. This provocation was made on the eve of the commencement of the second phase of the North Macedonian census. The first phase took place online in March of 2021 and focused on those living abroad. During this initial census, some declared their ethnicity as Bulgarian and their spoken language as Bulgarian. Many of these Bulgarians shared “screenshots” of their completed online forms with us. Around this same period, many citizens living within North Macedonia itself began posting on social media that they would declare themselves as Bulgarian and identify their spoken language as Bulgarian in the census. Perhaps these factual events played a role in motivating the North Macedonian government and its opposition to unanimously decide to postpone the second stage of the census.

We received information, and can confirm, that in early March of 2021, the national security service of North Macedonia held “informative conversations” with at least 36 individuals, questioning them as to how they will ethnically identify themselves in the upcoming census. Amongst the individuals questioned were Goran Serafimov, resident of Kochani, Esat Amedovski, resident of Bitola, M. Angeloski, resident of Resen, and Bekir Kadrieski, resident of Struga. When the above mentioned disclosed that they identify as Bulgarian and that they are planning on declaring themselves as such in the census, they were warned not to do so by the national security service authorities. They were told that“Bulgarians are beasts and murderers of the Macedonian people and have raped their wives” and they will therefore be seen as traitors if they identify as Bulgarians and may have problems.

As another example of the fear instilled by the authorities, one can point to the more than 20,000 individuals that live in North Macedonia, that were born in or are descendants of individuals from the Western Outlands region of former Yugoslavia, a region officially recognized as being inhabited by ethnic Bulgarians. Even these individuals do not dare declare themselves as Bulgarians, which is why during the last official census on the territory of North Macedonia in 2002 only 1 417 Bulgarians were allowed to be registered as such!

These facts categorically show that on the part of the unreformed government in Skopje there is pressure on the citizens of North Macedonia with a preserved Bulgarian self-consciousness to not declare themselves as Bulgarians. This, however, cannot hide the fact that in the not so distant past several foreign censuses carried out on the territory of the geographical region of Macedonia have found the presence of Bulgarians. For example, according to the last censuses in the Ottoman Empire, which ruled the Macedonian region until 1912, Bulgarians formed 52% of the population. On the territory of present-day North Macedonia this percentage is significantly more. In 1918, France and Austria-Hungary conducted a census of the population in the territories they administered around Korçë (City in present-day eastern Albania) and Debar (City in present-day North Macedonia). They found the presence of Bulgarians, but no ethnic Macedonians. In October 1942, Italy conducted a census of the population of present-day western North Macedonia and registered the presence of 72 745 Bulgarians and not a single ethnic Macedonian.

Considering the above stated, we believe the Bulgarian government needs to formally reach out to the authorities in Skopje and object to Zoran Zaev’s comments. Furthermore, Bulgaria needs to launch an adequate awareness campaign among our Euro-Atlantic partners to effectively guarantee the rights of North Macedonia citizens with preserved Bulgarian identity and to help North Macedonia overcome its ongoing totalitarian dependencies.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *