ЗА НАС

ОТ УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА

Чл. 2 (4) Символи на БНПОР:
– Лого: форма на щит, разделен хоризонтално на зелена горна част, в средата червена с две ръце в ръкостискане и долна част синя с три звезди. Логото е със златен кант по края. Зеленият цвят символизира приемствеността с българските революционери преди 1878 г., червеният цвят – с борците за национално обединение през периода 1878 – 1944 г. а синият цвят с трите звезди – идеята за обединена Европа като световен духовен център, отстояващ традиционните за континента ценности на свободата, братството и равенството на всички европейци. Двете ръце в ръкостискане символизират идеята за национално обединение – знак, използван в самобитните български читалища като форма за духовно израстване на българския народ.
– Печат: кръгъл с две ръце в ръкостискане в средата и околовръст надпис „Българска национална платформа за обединение и развитие“.
– Девиз: „В името на децата – нашето бъдеще“.
– БНПОР има свой официален празник: 27 юли – денят на Светите седмочисленици, продължители на делото на Светите братя Кирил и Методий, създали в България българската азбука, наречена в чест на техните учители кирилица и разпространена впоследствие от България в други държави.
– БНПОР има свои почетен знак, значки и почетни грамоти, с които отличава лица със заслуги към българската национална кауза.
Чл. 4 БНПОР се изгражда като аналитичен център с широка национална платформа, отворен към експертното начало и гражданските инициативи. БНПОР предоставя на вниманието на различни среди в българското общество стратегически решения на важни национални, регионални и глобални проблеми във всички значими области на обществения живот като по този начин влияе върху формирането и прилагането на определени политика, насочени към защита на българските национални интереси.
Чл. 5 (1) Основни цели на Сдружението са:
– отстояване на българските национални интереси;
– съхранение и развитие на традиционните национални демократични ценности като неразделна част от общоевропейските.
– превръщането на България в стабилна, развита и справедлива държава, в която всеки български гражданин да може да прояви собствените си творчески способности и да гради своето лично и на семейството си бъдеще.
(2) В дейността си Сдружението се ръководи от следните принципи:
– Свобода и хармония, които се постигат чрез опознаването на съществуващите фундаментални Божествени/природни закони и живеене в хармония с тях. Не е по силите на никой човек или група от хора да прави изменения в тях.
– Баланс между личност и общество, изразяващ се в разбирането, че не може да бъде постигнато лично благополучие и сигурност, без да са задоволени основните потребности на заобикалящото ни обществото.
– Вяра в силата на знанието, което чрез експертното начало заляга при разработването на приложими в реалната практика трайни и дългосрочни решения.
– Вяра в родолюбието като дълбоко мотивирана градивна сила, работеща за единението и просперитета на всички български граждани у нас и глобално взаимодействие с всички българи зад граница с цел постигане на общобългарско духовно единство.
– Защита на българските националните интереси чрез разработването на червени линии, преминаването на които не би следвало да се допуска.
Чл. 6 (1) Средствата, с които Сдружението реализира целите си, са:
– провеждането на задълбочени изследвания и разработването на стратегически идеи, програми и проекти относно настоящето и бъдещето на Република България, Балканите и Европа.
– разработва стратегически програми за съхраняване на българските общности зад граница и защитава правата на техните представители;
– отстоява интересите на българите зад граница пред българските власти;
– съдейства за формирането на българско лоби;
– съдейства за духовното единение на всички българи по света с цел създаване на общо българско социокултурно пространство.
-БНПОР съдейства за диалога и сътрудничеството между българите у нас и зад граница, принадлежащи към различни традиционни вероизповедания.
– партниране с български, европейски и международни организации за изпълнение на своите цели и идеи.
(2) БНПОР смята, че никой няма монопол над любовта към Родината, затова прави своите разработки широко обществено достояние чрез организирането на публични мероприятия като кръгли маси, конференции, прессъобщения, тематични изложби, поддържа свой сайт в Интернет, издава книги, списания и други.
Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите, за които се създава.
Чл. 7 Предметът на дейност на Сдружението е насочен към:
(1) Разработване на национални, регионални и глобални стратегии за решаването на значими обществени проблеми, засягащи настоящето и бъдещето на българската нация;
(2) Развитие и утвърждаване на баланса между материалните и духовните ценности в гражданското общество, бизнеса, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура и други сфери на живота;
(3) Защита на човешките права и околната среда.
Чл. 9 (1) Членовете на БНПОР споделят общи ценности и идеи. Членството е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.
(2) Член може да всяко физическо лице, което:
– е навършило 18 години, неосъждано с присъда от общ характер за умишлено престъпление;
– приема Устава и следва целите на БНПОР;
– се ръководи от разбирането, че не може да бъде постигнато лично благополучие и сигурност, без да са задоволени основните потребности на заобикалящото ни обществото;
– не членува в политически партии, освен изрично посочени от БНПОР;
– декларира, че вярва в Бог според религията, която изповядва и е регистрирана според Закона за вероизповеданията. БНПОР смята, че всички хора са творящи духовни същества, които неизбежно ще получат възмездие от нашия Създател за земните си дела. Атеисти и представители на нерегистрирани вероизповедания не могат да бъдат членове на БНПОР.
Чл. 9 (1) В БНПОР съществува три вида членство:
А/ Пълноправно;
Б/ Асоциирано;
В/ Почетно.
(2) Пълноправни членове на БНПОР са всички онези членове български граждани независимо от местопребиваването им, които са приети по установения в Устава ред като такива.
(3) Асоциирани членове на БНПОР са онези членове, които съдействуват за постигане на нейните цели, но тъй като не са български граждани или по други обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.
(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението.
(5) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат всички права на пълноправни членове, с изключение на правото да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението. Те имат право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.
Чл. 10 (1) Нови членове се приемат от Управителния съвет при подадено заявление по образец до неговия Председател, попълнена анкетна карта по образец и двама поръчители, членове на БНПОР.
(2) В заявлението по образец всеки нов кандидат за член на БНПОР подписва приложената клетва, идентична с дефинирания в Конституцията на Република България клетвен текст, като в него пред името на Република България се добавя и „Бога“, а именно: „Заклевам се в името на Бога и на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа“. Клетвата завършва с думите: „Нека славата на Бога бъде винаги с нас. Ако съзнателно не спазя тази моя клетва, съзнавам, че създавам причина, която ще доведе до следствия, свързани с нарушаване на дадения обет“.
(2) В препоръките за новия кандидат за член от двамата поръчители се описват неговите морални и професионални качества и се посочва с какво конкретно може да бъде полезен за реализирането на целите на БНПОР.